(093) 404-26-86
 
 
Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

 

Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

              ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
                    ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                        28.05.2004  N 736

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      30 червня  2004 р.
                                      за N 801/9400


            Про затвердження Положення про реєстрацію
               страхових та перестрахових брокерів
              і ведення державного реєстру страхових
                    та перестрахових брокерів


     Відповідно до  вимог  підпункту  21  пункту  4 та підпункту 2
пункту 6 Положення  про  Державну  комісію  з  регулювання  ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року  N  292/2003  (  292/2003  ),  та  з  метою
удосконалення  державного  регулювання  надання  фінансових послуг
Державна комісія з регулювання ринків  фінансових  послуг  України
П О С Т А Н О В И Л А:

     1. Затвердити   Положення   про   реєстрацію   страхових   та
перестрахових брокерів і ведення державного реєстру  страхових  та
перестрахових брокерів (додається).

     2. Департаменту  державного  регулювання  та  розвитку ринків
фінансових послуг (Ігнащенко В.А.) разом з  юридичним  управлінням
(Ткаченко  Д.В.)  забезпечити  подання  Положення  про  реєстрацію
страхових та перестрахових брокерів і ведення  державного  реєстру
страхових   та   перестрахових  брокерів  (далі  -  Положення)  до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

     3. Адміністративно-господарському   департаменту   (Маловичко
О.Г.)  до 10 липня 2004 року забезпечити розробку та запровадження
інформаційно-аналітичної   системи   для   формування   державного
реєстру,   передбаченого   Положенням,  та  забезпечити  наявність
необхідної кількості бланків свідоцтв про реєстрацію страхових  та
перестрахових брокерів за формою, установленою Положенням.

     4. Страховим та перестраховим брокерам,  які зареєстровані до
набрання чинності цим розпорядженням,  до 1  листопада  2004  року
подати до Комісії заяву для внесення інформації до реєстру.

     5. Звернутись  до Міністерства фінансів України з пропозицією
визнати таким,  що втратив  чинність,  наказ  Комітету  у  справах
нагляду  за  страховою  діяльністю  від 26.10.99 N 78 ( z0095-00 )
"Про затвердження Інструкції про  порядок  сертифікації  страхових
брокерів,   ведення   державного  реєстру  страхових  брокерів  та
регулювання їх діяльності",  зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 16.02.2000 за N 95/4316.

     6. Відділу   взаємодії  із  засобами  масової  інформації  та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк  М.В.)  забезпечити  публікацію
цього  розпорядження  у  засобах  масової  інформації  після  його
державної реєстрації.

     7. Контроль за виконанням  цього  розпорядження  покласти  на
члена  Комісії - директора Департаменту страхового нагляду Парнюка
В.О.

 В.о. Голови Комісії                                    Г.Оперенко


                                      Протокол засідання Комісії
                                      від 28.05.2004 року N 64


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Розпорядження Державної
                                      комісії з регулювання ринків
                                      фінансових послуг України
                                      28.05.2004  N 736

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      30 червня 2004 р.
                                      за N 801/9400


                            ПОЛОЖЕННЯ
            про реєстрацію страхових та перестрахових
              брокерів і ведення державного реєстру
               страхових та перестрахових брокерів


                   Розділ 1. Загальні положення

     1.1. Положення  про  реєстрацію  страхових  та  перестрахових
брокерів і ведення державного реєстру (далі - Реєстр) страхових та
перестрахових брокерів (далі - Положення) розроблене відповідно до
Законів України "Про страхування" (  85/96-ВР  ),  "Про  фінансові
послуги та   державне   регулювання   ринків   фінансових  послуг"
( 2664-14 ),  "Про інформацію"  (  2657-12  ),  "Про  господарські
товариства" ( 1576-12 ),  "Про захист інформації в автоматизованих
системах"  (  80/94-ВР  ),  Положення  про  Державну   комісію   з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4.03.2003  N  292/2003  (  292/2003  ),  та
постанов Кабінету   Міністрів   України   від   29.04.99   N   747
( 747-99-п ) "Про впорядкування діяльності страхових брокерів" (із
змінами та доповненнями) та від 18.12.96 N 1523 ( 1523-96-п ) "Про
порядок  провадження  діяльності  страховими  посередниками"   (із
змінами та доповненнями).

     1.2. Визначення термінів:
     - вимоги до страхових та перестрахових брокерів  -  вичерпний
перелік  вимог,  які  є  обов'язковими для виконання страховими та
перестраховими брокерами на  день  реєстрації  й  при  провадженні
посередницької діяльності у сфері страхування;
     - припис  -  письмове  розпорядження  Державної   комісії   з
регулювання    ринків    фінансових   послуг   України   (далі   -
Держфінпослуг), яке зобов'язує страхового (перестрахового) брокера
протягом   установленого   строку   усунути   виявлені   порушення
законодавства;
     - Реєстр  -  автоматизована  система  збору,  накопичення  та
обробки даних про страхових та перестрахових брокерів України;
     - свідоцтво  про  внесення до державного реєстру страхових та
перестрахових  брокерів  (далі  -  Свідоцтво)  -  документ,   який
засвідчує  факт  реєстрації  страхового (перестрахового) брокера і
внесення інформації про нього у Реєстр,  а також підтверджує право
здійснювати    посередницьку    діяльність    у   страхуванні   та
перестрахуванні (додаток 1).

     1.3. Положення  визначає  порядок  унесення   інформації   до
Реєстру, ведення Реєстру, видачі Свідоцтва про внесення страхового
(перестрахового)  брокера   до   Реєстру,   його   переоформлення,
анулювання та видачі дубліката.

     1.4. Дія цього Положення поширюється на:
     - страхових брокерів  -  юридичних  або  фізичних  осіб,  які
зареєстровані  в установленому порядку як суб'єкти підприємницької
діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність  у
страхуванні  від  свого  імені  на  підставі  брокерської  угоди з
особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник;
     - перестрахових брокерів - юридичних осіб,  які здійснюють за
винагороду посередницьку діяльність у  перестрахуванні  від  свого
імені  на  підставі  брокерської  угоди  із страховиком,  який має
потребу у перестрахуванні як перестрахувальник;
     - постійні     представництва    страхових    (перестрахових)
брокерів-нерезидентів, які  здійснюють  діяльність  на   території
України відповідно до чинного законодавства.

     1.5. Держфінпослуг      здійснює     реєстрацію     страхових
(перестрахових) брокерів та видає  Свідоцтво  за  умови  виконання
ними дій, передбачених розділом 2 даного Положення.

     1.6. Право   на   провадження   посередницької  діяльності  в
страхуванні   (перестрахуванні)    мають    лише    ті    страхові
(перестрахові) брокери, які внесені до Реєстру та виконують вимоги
розділу 3 даного Положення.

     1.7. Записи в Реєстрі ведуться державною мовою України.

         Розділ 2. Порядок реєстрації та ведення Реєстру

     2.1. Ведення Реєстру передбачає внесення до нього  інформації
про  страхових  (перестрахових)  брокерів  (далі  -  інформація) і
видачу їм Свідоцтва.
     2.1.1. Для   внесення   до  Реєстру  та  одержання  Свідоцтва
страховий  (перестраховий)  брокер  (далі  -  заявник)  подає   до
Держфінпослуг  такі документи (у паперовій та електронній формах),
а саме:
     а) заяву   про  внесення  інформації  до  державного  реєстру
страхових та перестрахових брокерів (додаток 2);
     б) засвідчену  в  установленому  законодавством порядку копію
свідоцтва   про   державну   реєстрацію   брокера   як    суб'єкта
підприємницької  діяльності  або  копію  свідоцтва  про реєстрацію
постійного     представництва     страхового      (перестрахового)
брокера-нерезидента в Україні як платника податку на прибуток;
     в) копію  кваліфікаційного  документа,   який   отриманий   у
порядку,  установленому  Держфінпослуг,  про одержання професійних
знань,  що відповідають  базовому  рівню  кваліфікації  страхового
(перестрахового)  брокера,  виданого керівнику юридичної особи або
фізичній особі - підприємцю,  що мають намір провадити  брокерську
діяльність   на   страховому  ринку,  засвідчену  в  установленому
законодавством порядку;
     г) економічне   обґрунтування   запланованої   посередницької
діяльності страхового (перестрахового) брокера (додаток 3);
     ґ) копію   рішення   нерезидента   про  створення  постійного
представництва (філії) в Україні.
     Про внесення  змін  до  зазначених  у цьому пункті документів
страховий   (перестраховий)   брокер    зобов'язаний    повідомити
Держфінпослуг  у  десятиденний  строк  з дня реєстрації цих змін у
встановленому порядку (якщо така реєстрація обов'язкова  згідно  з
чинним  законодавством)  або  в  десятиденний строк з дня внесення
таких змін (в інших  випадках)  та  надати  копії  документів,  що
підтверджують такі зміни.
     2.1.2. Документи подаються до Держфінпослуг безпосередньо або
надсилаються   поштою.   При  цьому  всі  документи  повинні  бути
скріплені у швидкозшивачі,  з внутрішнім описом та пронумерованими
аркушами, викладені державною мовою.
     2.1.3. Заявник  несе  відповідальність   згідно   із   чинним
законодавством   за   достовірність  інформації,  що  зазначена  в
документах, наданих для внесення інформації до Реєстру.
     2.1.4. Держфінпослуг  протягом  п'яти днів з дати надходження
заяви та всіх  необхідних  документів  приймає  розпорядження  про
включення  до  Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до
Реєстру.
     2.1.5. Повідомлення  про прийняття розпорядження про внесення
інформації до Реєстру або про відмову  в  унесенні  інформації  до
Реєстру  надсилається  (видається)  заявникові  в  письмовій формі
протягом  п'яти  робочих  днів  з  дати   прийняття   відповідного
розпорядження.  У  розпорядженні  про  відмову  щодо  внесення  до
Реєстру зазначаються підстави для такої відмови.
     2.1.6. Підставами  для  прийняття  розпорядження  про відмову
щодо внесення інформації до Реєстру є:
     - неподання  документів,  зазначених у підпункті 2.1.1 пункту
2.1 розділу другого Положення або подання їх не в повному обсязі;
     - недостовірність інформації у документах,  поданих заявником
для внесення до Реєстру.
     2.1.7. У  разі відмови щодо внесення інформації до Реєстру на
підставі виявлення її недостовірності у поданих документах заявник
може подати до Держфінпослуг нову заяву про внесення інформації до
Реєстру  не  раніше  ніж  через  три  місяці  з   дати   прийняття
розпорядження про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.
     2.1.8. Розпорядження про відмову щодо внесення інформації  до
Реєстру може бути оскаржене в суді.
     2.1.9. Заява про внесення інформації  до  Реєстру  може  бути
залишена без розгляду, якщо:
     - заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
     - документи    оформлені    з    порушенням   вимог   чинного
законодавства України.
     2.1.10. Після   усунення   причин,   що  були  підставою  для
прийняття  розпорядження  про   залишення   заяви   про   внесення
інформації  до Реєстру без розгляду,  заявник може повторно подати
заяву про внесення інформації  до  Реєстру,  яка  розглядається  у
встановленому порядку.
     2.1.11. Розпорядження Держфінпослуг про  внесення  інформації
до  Реєстру  є  підставою  для  видачі  Свідоцтва  про внесення до
Реєстру.
     2.1.12. Передача  Свідоцтва  іншим  суб'єктам  господарювання
забороняється.  У разі виявлення факту передачі  Свідоцтва  іншому
страховому    (перестраховому)   брокеру   Держфінпослуг   приймає
розпорядження  про анулювання Свідоцтва.
     2.1.13. Свідоцтво  видається  безстроково  та  за відповідним
реєстраційним номером уноситься до Реєстру.
     2.1.14. Свідоцтво  має бути розміщене в доступному для огляду
місці за місцезнаходженням страхового (перестрахового) брокера.
     2.1.15. Свідоцтво      підтверджує      право      страхового
(перестрахового) брокера надавати такі послуги:
     а) консультування;
     б) експертно-інформаційні послуги;
     в) робота,  пов'язана з підготовкою, укладанням та виконанням
(супроводом) договорів страхування (перестрахування);
     г) урегулювання питання про збитки у разі настання страхового
випадку в частині одержання та перерахування  страхових  платежів,
страхових   виплат  та  страхових  відшкодувань  за  договором  із
страхувальником (перестрахувальником);
     ґ) інші посередницькі послуги у страхуванні (перестрахуванні)
за переліком, що встановлюється Держфінпослуг.
     2.1.16. Страховий (перестраховий) брокер має право отримувати
від страховика (перестраховика) відомості  про  розмір  статутного
капіталу   (фонду),   страхових   резервів   і   обсяг   прийнятої
відповідальності, наявність ліцензій.
     2.1.17. Посередницька  діяльність  страхових  (перестрахових)
брокерів є виключним видом діяльності страхового  (перестрахового)
брокера.

          Розділ 3. Вимоги до страхових та перестрахових
      брокерів під час провадження посередницької діяльності
                 у страхуванні та перестрахуванні

     3.1. Вимоги  до  страхових  та перестрахових брокерів під час
провадження    посередницької     діяльності     у     страхуванні
(перестрахуванні):
     - наявність знань та кваліфікації керівників  юридичних  осіб
або фізичних   осіб   -  підприємців,  що  мають  намір  провадити
посередницьку діяльність у  страхуванні  та  перестрахуванні,  які
мають  бути  підтверджені  свідоцтвом (сертифікатом) установленого
зразка;
     - забезпечення  гарантії  щодо  професійної  відповідальності
відповідно до вимог, установлених чинним законодавством України;
     - інші вимоги, передбачені чинним законодавством України.