(093) 404-26-86

 
Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Закон України Про страхування - 4
Головна статті
Закон України Про страхування
2
3
4
5
6
7
Всі сторінки


Стаття 14. Товариства взаємного страхування

Фізичні особи та юридичні особи з метою страхового захисту
своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного
страхування в порядку і на умовах, визначених законодавством
України.

Стаття 15. Посередницька діяльність у сфері страхування

Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю
страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути
страхові або перестрахові брокери, страхові агенти.

Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів
у страхуванні та перестрахуванні здійснюється як виключний вид
діяльності і може включати консультування, експертно-інформаційні
послуги, роботу, пов'язану з підготовкою, укладанням та виконанням
(супроводом) договорів страхування (перестрахування), в тому числі
щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування
страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за
угодою відповідно із страхувальником або перестрахувальником, інші
посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за
переліком, встановленим Уповноваженим органом.

Страхові брокери - юридичні особи або фізичні особи, які
зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької
діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у
страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з
особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник. Страхові
брокери - фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку
як суб'єкти підприємницької діяльності, не мають права отримувати
та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати
страхового відшкодування.

Перестрахові брокери - юридичні особи, які здійснюють за
винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого
імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має
потребу у перестрахуванні як перестрахувальник.

Дозволяється здійснення діяльності страхового та
перестрахового брокера однією юридичною особою за умови виконання
нею вимог щодо здійснення діяльності страхового та перестрахового
брокера.

Порядок реєстрації страхових та перестрахових брокерів (за
винятком страхових та перестрахових брокерів-нерезидентів)
визначається Уповноваженим органом. { Частина шоста статті 15 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 251-VI ( 251-17 ) від
10.04.2008 }

Страхові агенти - фізичні особи або юридичні особи, які діють
від імені та за дорученням страховика і виконують частину його
страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування,
одержують страхові платежі, виконують роботи, пов'язані із
здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові
агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за
винагороду на підставі договору доручення із страховиком.

Посередницька діяльність на території України з укладання
договорів страхування з іноземними страховиками не допускається,
крім:

договорів страхування ризиків, пов'язаних з морськими
перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і
фрахтом (включаючи супутники), в разі коли об'єктом страхування є
майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються,
та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або
будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким
транспортуванням товарів;

договорів перестрахування з додержанням вимог цього Закону.
{ Частина восьма статті 15 в редакції Законів N 357-V ( 357-16 )
від 16.11.2006, N 251-VI ( 251-17 ) від 10.04.2008 }

Посередницька діяльність на території України з укладання
договорів страхування зі страховиками-нерезидентами може
здійснюватися відповідно до порядку та вимог, установлених
Уповноваженим органом з урахуванням вимог частини дванадцятої
статті 2 цього Закону. { Частина дев'ята статті 15 в редакції
Законів N 357-V ( 357-16 ) від 16.11.2006, N 251-VI ( 251-17 ) від
10.04.2008 }

Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані
письмово повідомити Уповноваженому органу за встановленою ним
формою про намір здійснювати діяльність на території України.
Уповноважений орган оприлюднює в триденний термін зазначену
інформацію на своїй офіційній веб-сторінці в Інтернеті та в
друкованих засобах масової інформації. { Частина статті 15 в
редакції Закону N 251-VI ( 251-17 ) від 10.04.2008 }

Розділ II

ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ

Стаття 16. Договір страхування

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і
страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у
разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату
страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування
страхувальником, на користь якої укладено договір страхування
(подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник
зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та
виконувати інші умови договору.

Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані
вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів
страхування життя в порядку та на умовах, визначених Уповноваженим
органом.

Договори страхування укладаються відповідно до правил
страхування.

Договір страхування повинен містити:

назву документа;

назву та адресу страховика;

прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника та
застрахованої особи, їх адреси та дати народження;

прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву
вигодонабувача та його адресу;

зазначення предмета договору страхування; { Абзац шостий
частини четвертої статті 16 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 )
від 27.04.2007 }

розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж
договір страхування життя;

розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за
договором страхування життя;

перелік страхових випадків;

розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх
сплати;

страховий тариф (страховий тариф не визначається для
страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума);

строк дії договору;

порядок зміни і припинення дії договору;

умови здійснення страхової виплати;

причини відмови у страховій виплаті;

права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання
або неналежне виконання умов договору;

інші умови за згодою сторін;

підписи сторін.

Уповноважений орган має право встановлювати додаткові вимоги
до договорів страхування життя та договорів страхування майна
фізичних осіб.

Відповідно до міжнародних систем страхування, які вимагають
застосування уніфікованих умов страхування, договори страхування
укладаються відповідно до таких умов страхування, з урахуванням
вимог, передбачених цим Законом.

Уповноважений орган встановлює вимоги до порядку укладання
договорів із страховиками-нерезидентами. { Статтю 16 доповнено
частиною згідно із Законом N 357-V ( 357-16 ) від 16.11.2006 }

У разі виїзду зареєстрованого в Україні автотранспортного
засобу на територію іншої країни - члена міжнародної системи
автострахування "Зелена Картка", власник такого транспортного
засобу зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування
цивільної відповідальності власника (користувача) транспортного
засобу перед третіми особами, дія якого поширюється на ці країни,
та отримати від страховика - повного члена Моторного
(транспортного) страхового бюро страховий сертифікат "Зелена
Картка" єдиного зразка, який прийнятий в усіх країнах - членах
цієї міжнародної системи страхування.

Стаття 17. Правила страхування

Правила страхування розробляються страховиком для кожного
виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому
органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду
страхування.

Правила страхування повинні містити:

предмет договору страхування; { Абзац другий частини другої
статті 17 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів
страхових виплат;

страхові ризики;

виключення із страхових випадків і обмеження страхування;

строк та місце дії договору страхування;

порядок укладення договору страхування;

права та обов'язки сторін;

дії страхувальника у разі настання страхового випадку;

перелік документів, що підтверджують настання страхового
випадку та розмір збитків;

порядок і умови здійснення страхових виплат;

строк прийняття рішення про здійснення або відмову в
здійсненні страхових виплат;

причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового
відшкодування;

умови припинення договору страхування;

порядок вирішення спорів;

страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж
договори страхування життя;

страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами
страхування життя;

особливі умови.

У разі, якщо страховик запроваджує нові правила страхування
чи коли до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення,
страховик повинен подати ці нові правила, зміни та (або)
доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу.

Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії та
реєстрації правил чи змін та (або) доповнень до них, якщо подані
правила страхування або зміни чи доповнення до них суперечать
чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника
або не відповідають вимогам цієї статті.

Стаття 18. Укладання і початок дії договору страхування

Для укладання договору страхування страхувальник подає
страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або
іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування.
При укладанні договору страхування страховик має право запросити у
страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан,
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи,
необхідні для оцінки страховиком страхового ризику.

Факт укладання договору страхування може посвідчуватися
страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору
страхування.

Договір страхування набирає чинності з моменту внесення
першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором
страхування.

Договір страхування життя може бути укладений як шляхом
складання одного документа (договору страхування), підписаного
сторонами, так і шляхом обміну листами, документами, підписаними
стороною, яка їх надсилає. У разі надання страхувальником
письмової заяви за формою, встановленою страховиком, що виражає
намір укласти договір страхування, такий договір може бути
укладений шляхом надіслання страхувальнику копії правил
страхування та видачі страхувальнику страхового свідоцтва
(поліса), який не містить розбіжностей з поданою заявою. Заява
складається у двох примірниках, копія заяви надсилається
страхувальнику з відміткою страховика або його уповноваженого
представника про прийняття запропонованих умов страхування.

Стаття 19. Валюта страхування

Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування
мають право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а
страхувальник-нерезидент - у іноземній вільно конвертованій валюті
або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним
законодавством України, з урахуванням положень частини четвертої
цієї статті при укладанні договорів страхування життя.

Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну
територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то
порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог
законодавства України про валютне регулювання.

Страхова виплата здійснюється тією валютою, яка передбачена
договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством
України.

Грошові зобов'язання сторін по договорах страхування життя,
за їх згодою, можуть бути визначені як у національній валюті
України, так і у вільно конвертованій валюті або розрахункових
величинах, що визначають фактичний розмір зобов'язань страховика
на дату виникнення або виконання цих зобов'язань.